Informacje ogólne

O stu­diach w War­sza­wie marzą ty­siące ma­tu­rzystów z całej Pol­ski. Sto­lica kraju da­je ogrom­ne możliwości ro­z­woju i ro­z­bu­dza apety­ty na udaną ka­rierę za­wodową. War­sza­wa jest bo­wiem ośrod­kiem nau­ko­wym, kul­tu­ral­nym, go­spo­dar­czym i po­li­tycz­nym na skalę eu­ro­pejską. To także naj­większy ośro­dek aka­de­mic­ki z nowoczesną bazą dy­dak­tyczną, nie­zwykle sze­roką ofertą edu­ka­cyjną, do­sko­nałą polską i za­gra­niczną kadrą nau­kową, wie­lo­ma różnorod­nymi pro­gra­ma­mi prak­tyk i staży dla stu­dentów.

War­szaw­skie uczel­nie publicz­ne re­pre­zen­tują: Uniwer­sy­tet War­szaw­ski, Po­li­tech­nika War­szaw­ska, Sz­koła Główna Han­dlowa, Aka­de­mia Obro­ny Na­ro­dowej, Sz­koła Główna Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go, Aka­de­mia Pe­dago­giki Specjal­nej im. M. Grze­go­rzew­skiej, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych, Aka­de­mia Te­atral­na im. A. Zel­we­ro­wicza, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego im. J. Piłsud­skie­go, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. J. Dąbrow­skie­go, Uniwer­sy­tet Kar­dynała Ste­fana Wy­szyńskie­go, Uniwer­sy­tet Mu­zycz­ny Fryde­ryka Chopina, Uniwer­sy­tet Medycz­ny, Sz­koła Główna Służby Pożar­niczej. War­sza­wa po­sia­da także naj­większą liczbę szkół wyższych nie­publicz­nych spośród wszyst­kich miast aka­de­mic­kich. Wie­le z nich zaj­mu­je wy­so­kie po­zycje w ran­kin­gach edu­ka­cyj­nych, stając się coraz częściej uczel­nia­mi pierw­sze­go wy­bo­ru. Stu­dia w War­sza­wie to nie tyl­ko pre­stiż, ale także wyjątko­wa szan­sa na dalszą ka­rierę.

Napływowi stu­den­ci oraz tu­ryści zwie­dzający War­szawę po­win­ni ko­niecz­nie zo­baczyć ta­kie miej­sca, jak: Stare Mia­sto, Bar­bakan, Za­mek Królew­ski, Bel­we­der, Pałac Kul­tu­ry i Nau­ki, Te­atr Wiel­ki, Ogród Sa­ski, Pałac na Wo­dzie w Łazien­kach, Pałac w Wi­lanowie. To praw­dziwe war­szaw­skie pe­rełki, chętnie fo­to­gra­fo­wane przez tu­rystów. Hi­sto­rycz­ne cen­trum War­sza­wy zo­stało w 1980 wpisane na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO. Ten, kto za­bawi w War­sza­wie na dłużej, po­winien obej­rzeć: Mu­zeum Na­ro­dowe, Mu­zeum Woj­ska Pol­skie­go, Mu­zeum Plaka­tu, Mu­zeum Łowiec­twa i Jeździec­twa, ga­le­rię Zachęta, czy Cen­trum Sz­tu­ki Współcze­snej w Zam­ku Ujaz­dow­skim. Wszy­scy ko­chający kul­turę wy­soką nie po­zostaną obojętni na ofertę pro­gra­mową licz­nych placówek mu­zycz­nych i te­atral­nych: Te­atr Wiel­ki - Opera Na­ro­dowa, Opera Ka­meral­na, Fil­har­mo­nia, Te­atr Na­ro­dowy, Te­atr Ro­ma, Te­atr Buf­fo, Te­atr Żydow­ski.

War­sza­wa in­spiruje ar­tystów, fil­mowców, biz­nes­menów oraz zwykłych zja­daczy ch­le­ba. Ta metro­po­lia tętni życiem. Znaj­dzie­my tu ogromną ilość re­stau­racji, klubów, kin, ga­le­rii i miejsc, które nie po­zwolą nam się nudzić. Mia­sto żyje dniem i nocą. Jed­nych może to męczyć, in­nych przy­ciągać. Do naj­większych centrów han­dlowo-ro­z­ryw­ko­wych na­leżą: Ar­ka­dia, Blue Ci­ty, Ga­le­ria Mo­kotów, Pro­mena­da, Sa­dyba Best Mall, Wo­la Park oraz Złote Ta­rasy.

Po­ten­cjał go­spo­dar­czy War­sza­wy naj­le­piej odzwier­cie­dla fakt, iż swoje cen­trale ma tu­taj co dwuna­ste przed­siębior­stwo działające w Pol­sce. W sto­licy mieszczą się re­dak­cje naj­większych wy­daw­nictw pra­so­wych. Tu­taj swą sie­dzibę ma również Te­le­wizja Pol­ska. War­sza­wa ja­ko jedyne mia­sto w Pol­sce po­sia­da metro, które bar­dzo uspraw­nia ko­mu­nikację. Z ko­lei międzyna­ro­dowe lot­nisko jest naj­większym por­tem lot­niczym w Pol­sce.

Or­ga­nizowane w sto­licy wy­darze­nia kul­tu­ral­ne i ar­ty­stycz­ne przy­ciągają publicz­ność z całego kraju, bo występują tu gwiaz­dy naj­wyższe­go for­ma­tu. Im­pre­zy, z których słynie War­sza­wa to: War­szaw­ski Międzyna­ro­dowy Festiwal Fil­mo­wy, Jazz Jam­bo­ree, War­saw Sum­mer Jazz Days, Międzyna­ro­dowy Kon­kurs Pia­nistycz­ny im. F. Chopina, Międzyna­ro­dowy Festiwal Mu­zyki Współcze­snej „War­szaw­ska Jesień”, Międzyna­ro­dowy Kon­kurs Wo­kal­ny im. Stanisława Mo­niusz­ki, Festiwal Mo­zar­tow­ski i wie­le in­nych.

Życie stu­denc­kie w War­sza­wie to prak­tycz­nie nie­ogra­niczone możliwości na naukę, rozwój, do­ksz­tałca­nie, ro­z­rywkę. Ilość klubów, pubów, dys­ko­tek, knaj­pek przy­prawia o zawrót głowy. War­sza­wa to mia­sto, w którym każdy znaj­dzie coś dla sie­bie i nikt nie będzie się nudził.

Kierunki studiów w Warszawie

Ż

Wykaz uczelni

Znaleziono 75 wynik(ów)
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
03-815 Warszawa , ul. Chodakowska 19/31
+48 (22) 870 62 59, 870 62 60,
00-901 Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
+48 (22) 656 71 89,

Lokalizacja